1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Česká republika – Ministerstvo zemědělství se sídlem Těšnov 17, 117 05, Praha 1, IČ: 00020478, DIČ: CZ00020487 (dále jen „organizátor“).

  1. Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území České republiky a to vždy pouze jednou v každém jednotlivém kole soutěže. V případě soutěže o ceny obsahující alkohol se nesmí soutěže zúčastnit osoba mladší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Účast v soutěži není zpoplatněna.

  1. Mechanika soutěže/hodnotící kritéria

Na Facebookových a webových stránkách Měsíc biopotravin bude zveřejněna série otázek. Odpovědi na otázky zašle soutěžící na e-mail pořadatele soutez@zsmze.cz. Každé kolo soutěže trvá vždy 72 hodin od jejího vyhlášení.

Počet výher je omezen a pro každé kolo soutěže bude stanoven individuálně dle dohody s příslušným partnerem každého kola soutěže.

Do soutěže budou zařazeny pouze správné odpovědi na všechny položené otázky v daném kole a zaslané na uvedený e-mail pořadatele v řádném termínu. Ze správných odpovědí se losuje náhodně.

 

  1. Výhry v soutěži

Výhry budou stanoveny pro každé kolo soutěže zvlášť a jejich konkrétní podoba bude uvedena na webové stránce www.mesicbiopotravin.cz spolu se soutěžními otázkami.

  1. Podmínky získání výher

Výherci budou kontaktováni prostřednictvím emailových adres, které použili při zasílání odpovědí.

Výhry budou rozeslány poštou pouze po území ČR a to nejpozději do 6 týdnů od ukončení soutěže. V případě, že zaslaná výhra nebude soutěžícím vyzvednuta a vrátí se na adresu organizátora, bude možné ji vyzvednout na adrese organizátora soutěže nejpozději 4 týdnů po ukončení soutěže, poté výhra propadá ve prospěch pořadatele. Výhry soutěžících, které nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

  1. Osobní údaje

Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži.

V případě, že se stane soutěžící výhercem jedné z cen, souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích, Facebookových stránkách a webových stránkách organizátora a pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále práva dle §§ 11 a21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.

V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce.

  1. Ostatní ustanovení a podmínky

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla, počet kol anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebooku/webových stránkách.

Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.